"עסט געזונטערהייט!"
אַ קאָך־פּראָגראַם מיט שׂרה־רחל שעכטער און איוו יאַכנאָוויץ
Eat In Good Health!
A Cooking Show with Rukhl Schaechter and Eve Jochnowitz"עסט געזונטערהייט!"
אַ קאָך־פּראָגראַם פֿון געשמאַקע מאכלים
אויף ייִדיש מיט ענגלישע אונטערקעפּלעך,
מיט שׂרה־רחל שעכטער און איוו יאַכנאָוויץ
גאַסט־קעכין: סאַבינע באַרשאַפּ
די אמתע געפֿילטע פֿיש

Eat In Good Health!
A Cooking Show in Yiddish with English subtitles
with Rukhl Schaechter and Eve Jochnowitz
Guest Cook: Sabina Barszap
The Real Gefilte Fish