"הערט מיך אויס"
ד״ר מאַקס כּהן, אַ פּסיכאַאַנאַליטיקער פֿון פּאַריז, שמועסט מיט זײַנע געסט
Hear Me Out
Dr. Max Kohn, Psychoanalyst from Paris, talks with his Guests."הערט מיך אויס"
דער פּסיכאַאַנאַליטיקער פֿון פּאַריז ד״ר מאַקס כּהן שמועסט מיט
ארז לוי

Hear Me Out
Dr. Max Kohn, Psychoanalyst from Paris,
Talks with Erez Levy
Dr. Max Kohn talks with Erez Levy
ד״ר מאַקס כּהן שמועסט מיט ארז לוי


Dr. Max Kohn talks with Lloica Czackis
מאַקס כּהן שמועסט מיט לויקאַ טשאַטשקיס


Dr. Max Kohn talks with Georgette Blajchman
ד״ר מאַקס כּהן שמועסט מיט דזשאָרזשעט בלייכמאַן


Dr. Max Kohn talks with Wilk Wolkowicz
ד״ר מאַקס כּהן שמועסט מיט ווילק וואָלקאָוויטש


ד״ר מאַקס כּהן שמועסט מיט אַלבערט קירש
Dr. Max Kohn talks with Albert Kirch


ד״ר מאַקס כּהן שמועסט מיט יהושע יעגער
Dr. Max Kohn talks with Jehosua Jeger


ד״ר מאַקס כּהן שמועסט מיט רודי ראָזענפֿעלד
Dr. Max Kohn talks with Rudy Rosenfeld


שמועס מיט בנימין אָרענשטיין
Talks with Benjamin Orenstein


שמועס מיט לייבל באָטוויניק
Talk with Leybl Botwinik


שמועס מיט יעווגעני קיסין
Interview with Evgeny Kissin


"ייִדן פֿון אוקראַיִנע"
"The Jews of Ukraine"


Sholem-Aleichem's play "The Great Lottery" in Paris
שלום־עליכמס פּיעסע "דאָס גרויסע געווינס" אין פּאַריז