"עסט געזונטערהייט!"
אַ קאָך־פּראָגראַם מיט שׂרה־רחל שעכטער און איוו יאַכנאָוויץ
Eat In Good Health!
A Cooking Show with Rukhl Schaechter and Eve Jochnowitz"עסט געזונטערהייט!"
פֿראַנצייזישע געבראָטענע הון און רײַז־פּילאַוו מיט לאָקשן
אַ קאָך־פּראָגראַם פֿון געשמאַקע מאַכלים אויף ייִדיש מיט ענגלישע אונטערקעפּלעך
מיט שׂרה־רחל שעכטער און איוו יאַכנאָוויץ

Eat In Good Health!
French Roast Chicken and Pilaf with Noodles
A Cooking Show in Yiddish with English subtitles
with Rukhl Schaechter and Eve Jochnowitz