אַ בריוו פֿאַר די לייענער פֿון "פֿאָרווערטס“
פֿון שמואל נאָריך
פֿאַרלעגער פֿונעם "פֿאָרווערטס“
דעם 2טן נאָוועמבער 2012

A Message to Forward Readers
By Sam Norich, Forward Publisher
November 2, 2012