אַ דאַנקוואָרט פֿון שמואל נאָריך,
פֿאַרלעגער און פֿאַרוואַלטער

A Word of Thanks 

From Samuel Norich, 
Publisher and CEO