"מיר זענען צוריק":
פֿאָטאָגראַפֿיעס פֿון "שים"
די פּראָגראַם פֿירט איציק גאָטעסמאַן

We Went Back:
Photographs by Chim
Program hosted by Itzik Gottesman