"עסט געזונטערהייט!"
אַ קאָך־פּראָגראַם מיט שׂרה־רחל שעכטער און איוו יאַכנאָוויץ
Eat In Good Health!
A Cooking Show with Rukhl Schaechter and Eve Jochnowitz


פּסחדיקער פֿרישטיק
"עסט געזונטערהייט!"
אַ קאָך־פּראָגראַם פֿון געשמאַקע מאַכלים אויף ייִדיש
מיט ענגלישע אונטערקעפּלעך,
מיט שׂרה־רחל שעכטער און איוו יאַכנאָוויץ

Eat In Good Health!
Passover Breakfast
A Cooking Show in Yiddish with English subtitles
with Rukhl Schaechter and Eve Jochnowitz